الفرق بين some و any

مثل: I have some apples. اگر اسمی که بعد از any استفاده می شود قابل شمارش باشد به صورت جمع بکار می رود ولی اگر غیر قابل شمارش باشد به صورت مفرد بکار می رود

2023-02-06
    خ ل خلل
  1. Some is a determiner, and thing is a noun
  2. 3- He is somewhere